Voorbeeldzinnen.nu

Voorbeeldzinnen voor samenleving

Hier vind je een groot assortiment aan voorbeeldzinnen voor het woord samenleving, oftewel zinnen die je kunnen helpen om samenleving in een zin te gebruiken. Leren hoe je een woord in een zin moet gebruiken, kan erg nuttig zijn, bijvoorbeeld als het gaat om het leren gebruiken van het woord in een zin, in welke context het woord kan worden gebruikt en om de ware betekenis van het woord te leren "samenleving". Daarnaast laten we ook zien hoe verschillende verbuigingen van samenleving kunnen worden gebruikt, de verbuigingen waar we ook voorbeeldzinnen voor hebben zijn: samenlevingen, samenlevingsvorm en samenlevingsvormen. Als u op de verbuiging van samenleving klikt waarin u geïnteresseerd bent, komt u bij de lijst met voorbeeldzinnen voor die specifieke vorm.

Samenleving in een zin

Hieronder vind je verschillende zinnen die illustreren hoe je het woord samenleving in een zin gebruikt.


 1. De Transvaalse samenleving was patriarchaal.


 2. Dit resulteert doorgaans in een hechte samenleving.


 3. De Europese Unie moet die open samenleving waarborgen.


 4. Die moderne samenleving liet hem echter niet ongemoeid.


 5. De leden komen uit veel beroepsgroepen in de samenleving.


 6. Matrilineariteit impliceert dus geen matriarchale samenleving.


 7. Zo was de rol van de vrouw in de Etruskische samenleving uniek.


 8. Tevens riep hij op tot een vreedzame samenleving met andere landen.


 9. In de middeleeuwen werd er door vele groepen van de samenleving gejaagd.


 10. Per samenleving verschilt de opvatting wie als familie te beschouwen is.


 11. Aan bejaarden wordt veel respect bewezen in de Malagassische samenleving.


 12. De bedevaart was een zeer opvallend kenmerk van de middeleeuwse samenleving.


 13. De Carthaagse samenleving werd dus door veel verschillende volken beïnvloed.


 14. Hun samenleving is patriarchaal; vrouwen worden geacht geen kleren te dragen.


 15. De basis van de samenleving was het geheel van dorpen, niet zozeer de steden.


 16. De Malagassische samenleving kent een groot aantal tradities rond het huwelijk.


 17. In het Oude Egypte speelden muziek en dans een belangrijke rol in de samenleving.


 18. Arteriosclerose is niet slechts een moderne aandoening van de industriële samenleving.


 19. Daarnaast was er ook weerstand uit de samenleving tegen de sloop van het oude kasteel.


 20. Vooral de onderste lagen uit de samenleving hadden te lijden onder de prijsstijgingen.


 21. Het zwaartepunt van de Indiase samenleving verschoof van de steden naar het platteland.


 22. In deze tekst uit hij sterke kritiek op de toenmalige economie en industriële samenleving.


 23. Vanaf het revolutiejaar 1848 was de liberale vleugel dominant in de Belgische samenleving.


 24. Bij de opkomst en neergang van virusziekten in de samenleving spelen vele factoren een rol.


 25. Harddrugs worden in de praktijk veel schadelijker geacht door de politiek en de samenleving.


 26. In deze boeken becommentariseerde en bekritiseerde Rizal de samenleving in de Spaanse kolonie.


 27. Een matrilineaire samenleving kan dan ook voor meer complicaties zorgen dan een patrilineaire.


 28. Ze waren hier als Duitssprekende Joden buitenbeentjes in een overwegend Slowaakse samenleving.


 29. Het is vooral van belang om complexiteit en uniciteit van een samenleving in ogenschouw te nemen.


 30. De aanpassing aan de Japanse samenleving heeft geleid tot opneming van andere traditionele kunstvormen.


 31. Daarnaast maakt de toegenomen complexiteit van de menselijke samenleving dat er een toenemend risico is.


 32. In beide landen was het beleid erop gericht de Ojibweg op te laten gaan in de overheersende samenleving.


 33. De bekeerlingen kwamen uit alle lagen van de samenleving en kan grofweg in twee groepen worden verdeeld.


 34. Ondanks de toegenomen kennis blijven opkomende virussen de aandacht vragen van wetenschap en samenleving.


 35. Verwantschap is, sociologisch gesproken, een taal waarin de structuur van de samenleving beschreven wordt.


 36. De nadruk ligt dan op de toegevoegde waarde en hoe plant en dier integreerden in de menselijke samenleving.


 37. Deze medeverantwoordelijkheid in de laagste bestuurslagen zorgde voor een sterk pluralistische samenleving.


 38. De koopmansklasse werd fundamenteel voor de samenleving, en onderhield relaties met de adel en de aristocratie.


 39. Het water is ook van invloed op hoe mensen daar hun nederzettingen vormgeven en hoe zij hun samenleving inrichten.


 40. Hierna ging hij voor Berlage werken en raakte in de ban van zijn geloof in een betere (socialistische) samenleving.


 41. Hij besliste tevens over regenval, die nodig was voor de landbouw en dus voor het in stand houden van de samenleving.


 42. De bevolking trok daarna oostelijker en vestigde zich in dorpen, waarmee een einde kwam aan de stedelijke samenleving.


 43. Het album was een succes, en droeg bij aan de groeiende stroom van de populariteit van rap in de reguliere samenleving.


 44. Veel aspecten van de Italiaanse cultuur en samenleving bleven echter middeleeuws, zo bleef de Kerk onverminderd machtig.


 45. In de westerse samenleving bestaat vaak een negatieve houding die gekenmerkt wordt door de Nederlandse term schaamstreek.


 46. Tot slot moet de veroordeling ook noodzakelijk zijn in een democratische samenleving (necessary in a democratic society).


 47. Zo zijn mythen opgevat als verhalen die moraliseren, educatief zijn en gegeven elementen van een samenleving rechtvaardigen.


 48. Verwantschap is het systeem van door de samenleving erkende biologische en soms zelfs niet-biologische relaties tussen mensen.


 49. De vroegmoderne tijd is een periode waarin alchemie ongekend populair werd en besproken werd in alle kringen van de samenleving.


 50. Ook deze visie is echter onterecht universalistisch, en ze benadert de samenleving feitelijk als iets statisch, wat het niet is.

Samenlevingen in een zin

Samenlevingen is een verbuigingsvorm van samenleving, hieronder vind je voorbeeldzinnen voor samenlevingen.


 1. Dit gebeurt niet alleen in geletterde samenlevingen.


 2. Sommige oude religies en samenlevingen aanbaden de vulva en vereerden de vrouw als een godin.


 3. In de meeste samenlevingen rust er een taboe op een huwelijk tussen te nauw verwante familieleden.


 4. Naast de persoonlijke ontberingen had dit ook een ontwrichtende uitwerking op de Afrikaanse samenlevingen.


 5. In de biologie wordt de term verwantschap op een verwante manier gebruikt als in menselijke samenlevingen.


 6. Zoals in vrijwel alle samenlevingen in de klassieke oudheid werd de dagelijkse kleding vrijwel geheel door de vrouwen thuis gemaakt.


 7. Het is gesuggereerd dat mensen minder worden blootgesteld aan bacteriën en virussen door verbeterde hygiëne en kleinere gezinnen in moderne samenlevingen.


 8. De eenvoud van veel voorwerpen volgde niet uit een gebrek aan ontwikkeling, maar uit aanpassingen voor massaproductie die komt kijken bij grotere samenlevingen.


 9. Enerzijds wordt daarmee de rationaliteit van oude of tribale samenlevingen echter onderschat, terwijl anderzijds de rationaliteit van de moderne mens wordt overschat.


 10. Doel daarbij is tot inzicht te komen over de werking van de menselijke geest, de opbouw van samenlevingen en de verwantschappen tussen culturen en daarbij behorende mythologieën.


 11. In 1916 toonde etnoloog Franz Boas in zijn Tsimshian Mythology aan dat ook in ongeletterde, tribale samenlevingen de focus kon verschuiven bij de transmissie van mythen en thema's daarvan.

Samenlevingsvorm in een zin

Samenlevingsvorm is een verbuigingsvorm van samenleving, hieronder vind je voorbeeldzinnen voor samenlevingsvorm.


 1. Bij zoogdieren is deze samenlevingsvorm vrij zeldzaam.


 2. Deze samenlevingsvorm komt onder andere voor bij bavianen en ratten.


 3. Bij insecten wordt deze samenlevingsvorm onder andere aangetroffen bij bijen, mieren en termieten.


 4. Een meer voorkomende samenlevingsvorm is de grote gesloten groep, waarin zowel mannetjes als vrouwtjes leven.


 5. De eenvoudigste samenlevingsvorm is een zeer los groepsverband, waarbij ieder individu zich kan aansluiten of kan verlaten.


 6. Een zeer bijzondere samenlevingsvorm is de eusociale samenleving, waarbij een kolonie bestaat uit de nakomelingen van één vrouwtje en enkele mannetjes.

Samenlevingsvormen in een zin

Samenlevingsvormen is een verbuigingsvorm van samenleving, hieronder vind je voorbeeldzinnen voor samenlevingsvormen.


 1. Er waren geen koninkrijken of soortgelijke samenlevingsvormen.


 2. Bij veel diersoorten komt een mengvorm van beide voornoemde samenlevingsvormen voor.

Vorige en volgende woord in de database

‹‹ samenleven samenloop ››

Algemene informatie over "samenleving" voorbeeldzinnen

De voorbeeldzinnen voor het woord samenleving die we op deze website presenteren, komen uit verschillende officiële bronnen. Een van onze bronnen zijn bijvoorbeeld artikelen op Wikipedia die zijn geclassificeerd als ten minste goede artikelen. Maar we gebruiken ook nieuwsartikelen, boeken en andere algemene teksten om voorbeeldzinnen te verzamelen over hoe het woord "samenleving" in een zin kan worden gebruikt. Rechts van elke zin vindt u een link-uit-pijl die u naar de bron van de zin stuurt, waar u toegang hebt tot de volledige tekst en context voor de gepresenteerde voorbeeldzin. Dit kan handig zijn omdat sommige woorden soms moeilijk te begrijpen zijn met alleen een zin voor de context, terwijl het volledige artikel of de volledige tekst u kan helpen inzicht te krijgen in het gebruik van het woord "samenleving".